Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού
Εισαγωγή στη C++
Εισαγωγή στo ROOT


Κανονισμός, Ανακοινώσεις, ...
Κανονισμός Μαθήματος.
Ανακοινώσεις μαθήματος
Ώρες και τόπος μαθημάτων

Διαφάνειες Παραδόσεων, ασκήσεις, ...
01: Εισαγωγή
02: Linux
03: Έλεγχος ροής, Βρόχοι
04: Συναρτήσεις, Δείκτες, Πίνακες
05: Ορίσματα της main, Αναφορές, Διαχείριση μνήμης, C++ strings, Αρχεία
06: Κλάσεις και Αντικείμενα
C++ code visualization (επαναληπτικό μάθημα)
07: Ειδικές μέθοδοι κατασκευής - Υπερφόρτωση τελεστών
Σύνθεση - Κληρονομικότητα
ROOT: Εισαγωγή
ROOT: Ιστογράμματα - Γραφήματα
ROOT: Προσαρμογές
ROOT: Αυτόνομα εκτελέσιμα: λήψη δεδομένων και απεικόνισή τους - Σχεδίαση ατομικών τροχιακών 3d

Προμορφοποιημένος Εικονικός Η/Υ:
Οδηγίες για την εγκατάσταση ενός εικονικού Η/Υ, που εξομοιώνει έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Linux, με διαθέσιμο όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο του μαθήματος.

Links:
C++ reference
www.cplusplus.com
C++ code visualization
GDB online C++ compiler
wandbox online C++ compiler
Coliru
Multi-file C++ Compiler
C++ Tutorial @ TutorialsPoint
root.cern.ch. Η κεντρική σελίδα του ROOT στο CERN. Πληροφορίες και downloads.
Vim - the ubiquitous text editor
GNU Emacs. Πληροφορίες και downloads για τον επεξεργαστή κειμένου Emacs.
Cygwin is a UNIX environment for Windows. Πληροφορίες και downloads.
GNU Emacs for Windows. Πληροφορίες και downloads για τον επεξεργαστή κειμένου Emacs για Windows.

Βιβλιογραφία:
Βλέπε εδώ...