Ιωάννης Παπαδόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής (Φ3-303α)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
GR-45110 Ιωάννινα
     Ioannis Papadopoulos
Associate Professor
Physics Department (F3-303a)
University of Ioannina
GR-45110 Ioannina

tel: +30 265100 8643
fax: +30 265100 8688

e-mail: pyannis@uoi.gr or ioannis.herbert.papadopoulos@cern.ch
website: http://cern.ch/pyannis

Βιογραφικό σημείωμα (CV)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Γλώσσες Προγραμματισμού Η/Υ: Εισαγωγή στη C
Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού: Εισαγωγή στη C++
Προμορφοποιημένος Εικονικός Η/Υ
moodle @ Τμ. Φυσικής, Εργ. ΦΥΕ
Εφαρμογές Διαδικτύου (έως ακ. έτος 2012-13)
Εφαρμογή της μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων για LibreOffice / OpenOffice / MS Excel

イオアニス パパドプロス
約阿尼斯·帕帕多普洛斯
ايوانيس بابادوبولوس
이오 아니스 파파도풀로스