Εφαρμογή της μεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων για LibreOffice / OpenOffice / MS Excel